Informació General

En compliment del disposat en l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició l’informació general, que comprèn les dades identificatives de l'entitat titular d'aquest lloc web i informació relativa al preu dels productes/serveis que s'ofereixen a través del mateix:

Titular: GESTORIA PERICH S.L (en endavant G.PERICH)
Adreça: Plaça Lesseps 4, 2º 3ª – 08023 Barcelona
E-mail: fp@gestoriaperich.com
Telèfon: 93 217 57 39
Fax: 93 217 47 48
N.I.F: B 61676805
Dades del registre: Registre Mercantil de Barcelona Volum 30975 Foli 121 Full B-182700


PROPIETAT INTEL•LECTUAL

Els continguts del lloc web (URL), tant textos, imatges, disseny gràfic, codi font, logotips, marques, etc., són titularitat exclusiva de G.PERICH i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel•lectual i Industrial, quedant per tant prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació dels mateixos.

G.PERICH és la titular exclusiva de tots els drets de propietat intel•lectual, industrial i anàlogues que poguessin recaure sobre el Lloc Web. Així mateix, queden reservats en favor de G.PERICH o de qualsevol dels empreses que conformen el grup d'empreses G.PERICH , tots els drets sobre qualssevol Continguts, Serveis o elements de la seva propietat que s'incorporessin en el Lloc Web, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu:
aquells elements que conformen l'aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el Lloc Web;

1. l'arquitectura de navegació;
2. els codis font de les pàgines web;
3. imatges,
4. enregistraments,
5. programes d'ordinador,
6. base de dades,
7. tecnologia,
8. logotips i
9. signes distintius.

G.PERICH es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar informació continguda en la seva web, així com la seva configuració, prestacions o condicions generals, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

La companyia no garanteix l’inexistencia d'interrupcions o errors en l'accés al lloc web, ni assumirà responsabilitat alguna per problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet.

Tampoc garanteix l'absència de virus ni d'altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, pel que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

Reserva de Drets L'usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni en manera algun modificar:
Aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que bé G.PERICH o els legítims titulars dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel•lectual o industrial (com per exemple, copyright, ©, ® i ?, etc.).
Els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els Continguts (com per exemple, marques d'aigua, petjades digitals, etc.).
G.PERICH autoritza als usuaris a accedir i navegar en el Lloc Web, utilitzant els Serveis i visualitzant els Continguts que allí s'incorporin.
L'accés, visualització i, en el seu cas, descarrega dels Continguts i/o Serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb fins estrictament personals i no comercials.
G.PERICH es reserva tots els drets sobre la Propietat incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, tots els drets de propietat intel•lectual i industrial que ostenti sobre els mateixos. G.PERICH no concedeix cap altra llicència o autorització d'ús a l'usuari sobre la seva Propietat distinta de la qual expressament es detalla en la present clàusula.
Llicència d'Enllaços .Tot enllaci de tercers a aquest web haurà de ser-ho a la seva pàgina principal o d'entrada.
Els usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaci entre la seva pàgina web i el Lloc Web haurien de complir les condicions següents que a continuació es detallen. Qualsevol altra pretensió d'enllaç distinta de l'estipulada en la present clàusula requerirà la prèvia acceptació per escrit de G.PERICH .
L'usuari no podrà reproduir, ni imitar, total o parcialment, el contingut del Lloc Web, ni l'aparença gràfica del mateix, ("look and feel"), ni realitzarà marcs ("frames") ni enllacis ensamblats ("link inline") de les pàgines de G.PERICH .
No es crearà un browser, marc, ni un entorn o barra de navegació sobre les pàgines del Lloc Web.
No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigratorias sobre el Lloc Web, G.PERICH o qualsevol de les Propietats G.PERICH i, en particular, no es declararà ni donarà a entendre que G.PERICH col•labora o és un soci col•laborador i/o que en qualsevol forma ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o llocs a la disposició de la pàgina web en la qual s'estableix l'enllaci.
La pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaci no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a G.PERICH , excepció feta d'aquells signes que formin part del mateix enllaci o aquelles altres Propietats que hagin estat llicenciades amb anterioritat per escrit per G.PERICH .
La pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaci no contindrà informacions o continguts il•lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptades i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts o serveis.
G.PERICH es reserva el dret d'emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les següents prohibicions:

Queda expressament prohibit:
1. Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb fins o efectes il•lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de G.PERICH

2. Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel•lectual o industrial pertanyents a l'entitat o a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per a dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar.

3. Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, llevat que es conti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

4. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d'equips informàtics (maquinari i programari) de G.PERICH o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en dits equips informàtics.

5. L'obtenció o fins i tot l'intent d'obtenció dels continguts emprant per a això mitjos o procediments distints dels quals, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en general, dels quals s'emprin habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Web, dels Serveis i/o dels Continguts.

G.PERICH exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin haver-se de la transmissió, difusió, emmagatzemament, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin ocasionar-se.